СИСТЕМИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛДЛҮҮД

Сургалтын алба

 • Оюутны дэлгэрэнгүй бүртгэл.
 • Оюутны хичээлийн хуваарийн удирдлага.
 • Багшийн дэлгэрэнгүй бүртгэл.
 • Багшийн цагийн бүртгэл.
 • Бусад ажилчдын бүртгэл.
 • Багшийн цагийн бүртгэл.
 • Мэргэжлийн сангийн удирдлага.
 • Хичээлийн сангийн удирдлага.
 • Сургалтын төлөвлөгөөний удирдлага.
 • Хичээлийн сонголтын удирдлага.
 • Дүнгийн удирдлага.
 • Төгсөлтийн дүнгийн удирдлага.
 • Өгөгдлийн сан нөөцлөх, удирдлага.
 • Цагийн бүртгэл.
 • Бүх төрлийн тайлантай ажиллах.
 • Статистик мэдээлэлтэй ажиллах.
 • Архивын мэдээлэлтэй ажиллах.
 • Оюутны төлбөрийн мэдээлэлтэй ажиллах.
 • Төсөв гүйцэтгэл багшийн цагийн тооцоо.

Багш

 • Хичээл заадаг ангийн оюутны мэдээлэлтэй ажиллах.
 • Явцын дүнгийн мэдээлэл оруулах.
 • Оюутны бие дааж хийх ажлын заавар, даалгавар илгээх.
 • Тестийн сан бүрдүүлэх, онлайнаар шалгалт авах боломж.
 • Номын сангаас авч ашиглаж байгаа номнуудын мэдээлэл.

Удирдах ажилтан

 • Оюутны мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Багшийн мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Дүнгийн мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Төлбөрийн мэдээллийн санд нэвтрэх
 • Бүх төрлийн тайлан гаргах
 • Үйл ажиллагааны статистик тайлан гаргах


Санхүү

 • Оюутны төлбөрийн мэдээлэлтэй ажиллах
 • Төсөв гүйцэтгэл багшийн цагийн тооцоо


Номын сан (Тусдаа модуль)

 • Номын бүртгэл
 • Номын сангын өдөр дутмын үйл ажиллагааны үйлдлүүд
 • Оюутан, багшийн ном ашиглалтын түүх

Оюутан

 • Хичээлийн төлөвлөгөө хуваарь.
 • Хичээлийн даалгавар, бие даалт хүлээн авах, илгээх.
 • Өөрийн дүнгийн мэдээлэл үзэх.
 • Төлбөрийн мэдээлэл үзэх.
 • Онлайнаар шалгалт, тест өгөх боломж.
 • Номын сангаас авч ашиглаж байгаа номнуудын мэдээлэл.